۱۳۹۲ فروردین ۵, دوشنبه

لکنت

گاهی
چنان زنده گی
به یاری دستهای نزدیک فرشته گونش
تنگ
درآغوشت میگیرد
که کلامی برای سپاس
راهکوره ای برای بیان احساس
باقی نمیگذارد
 
اینگونه است
داستان تولد بغض خوشایندی
که از دل لکنتی شیرین
زاده میشود
و به بیان
تن در نمیدهد...

۲ نظر: