۱۳۸۹ دی ۲۸, سه‌شنبه

جلسه‌ی دفاع تز: مقایسۀ تطبیقی-تاریخی فرایند مدرنیزاسیون در ایران و ترکیه طی حکومت رضاشاه و آتاتورک

"مقایسۀ تطبیقی-تاریخی فرایند مدرنیزاسیون در ایران و ترکیه

طی حکومت رضاشاه و آتاتورک"

تاریخ و محل برگزاری:

دوشنبه 4 بهمن تالار شریعتی دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران-ساعت 13

راهنما، مشاور و داور:

تقی آزاد ارمکی، محمدرضا جوادی یگانه، غلامرضا جمشیدیها


دانشجو: بهروز دلگشایی/مقطع ارشد

چکیده:

رضاشاه پهلوی و مصطفی‌کمال‌آتاتورک در یک زمان در ایران و ترکیه به قدرت رسیدند و حکومتهای آنها از نظر تاریخی برجسته‌ترین نمونه‌های حکومت مدرنیست در خاور نزدیک هستند. نه تنها هر دو رهبر، پروژۀ مدرنیزاسیون را برپایۀ برداشتی کم و بیش یکسان از مدرنیته آغاز نمودند بلکه دو کشور همسایۀ ایران و ترکیه نیز بلحاظ اجتماعی- فرهنگی دارای شباهتهای فراوانی بوده و هستند. با اینحال، فرایند مدرنیزاسیون در ایران و ترکیه سرنوشتی کاملا متفاوت داشته است. در این پژوهش با کنار گذاشتن دیدگاه نظام جهانی و تحلیلهای طبقاتی، فرهنگی و جغرافیایی و با تکیه بر تمایزات ساختاری-نهادی این دو کشور و استفاده از روش تطبیقی-تاریخی، در پی یافتن پاسخی درخور به چرائی این تفاوت هستیم. در نهایت، چهار زمینه از این تمایزات که به زعم ما تاثیری تعیین کننده بر تفاوت سرنوشت مدرنیزاسیون در دوکشور داشته‌اند را برجسته نموده‌ایم؛ این چهار زمینه عبارتند از: یکم، پیشینۀ شکل‌گیری نهادهای مدرن در زمان آغاز پروژۀ مدرنیزاسیون؛ دوم، تکثر قومی، گروهی، ایلی و طایفه‌ای؛ سوم، نهاد دین و رابطۀ آن با نهاد دولت؛ چهارم، نهاد اقتصاد و دسترسی به درآمدهای نفتی. همچنین در یک بخش نیز تفاوتهای فردی آتاتورک و رضاشاه تحت تاثیر زمینه‌های نهادی متفاوت در دوکشور را مورد بررسی قرار داده‌ایم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر